Stowarzyszenie Strzeleckie „Pierwsza Nowogardzka Grupa Strzelecka”

Stowarzyszenie Strzeleckie „Pierwsza Nowogardzka Grupa Strzelecka” jest stowarzyszeniem działającym w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego, strzeleckiej rekreacji, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem oraz kolekcjonerstwem broni palnej. •  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 13 czerwca 2016 roku.
 •  Numer KRS 0000622575
 •   W ramach realizacji swoich celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

O nas

artykul

 

Stowarzyszenie Strzeleckie „Pierwsza Nowogardzka Grupa Strzelecka”

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Strzeleckie „Pierwsza Nowogardzka Grupa Strzelecka” i jest stowarzyszeniem działającym w zakresie krzewienia sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji oraz propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszania osób zajmujących się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni.


Celami działalności Stowarzyszenia są:

 • upowszechnianie, rozwijanie i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, praktycznego i obronnego,
 • upowszechnianie i rozwijanie strzelectwa rekreacyjnego,
 • podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno - teoretycznego swoich Członków,
 • zwiększanie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych,
 • integracja środowiska strzeleckiego,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki,
 • promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dorosłych, a także dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zasad współżycia koleżeńskiego oraz zasady fair play,
 • kontynuowanie tradycji strzeleckiej oraz innych dziedzin strzeleckich,
 • kolekcjonowanie historycznej broni palnej,
 • upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji oraz militariów, a także popularyzacja wiedzy na temat broni, militariów oraz  historii Oręża Polskiego i działalności kolekcjonerskiej,
 • pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie  kolekcjonowania broni, pamiątek i artefaktów militarnych i historycznych.
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 •  prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • naukę, edukacje, oświatę i wychowanie,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także  działań wspomagających rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochronę ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promocję i organizację wolontariatu.

Kontakt

Dariusz Jorski - prezes
tel. 781 060 228

Krzysztof Gładki - skarbnik
tel. 692 481 788

Adrian Czernicki - sekretarz
tel. 661 933 942